Bộ Y tế cho biết từ năm 2021 các bệnh viện cơ sở y tế toàn quốc sẽ ngừng nhận điều dưỡng kỹ thuật viên y học dược sĩ nữ hộ sinh hộ lý hệ trung cấp

?Bộ Y tế cho biết từ năm 2021, các bệnh viện, cơ sở y tế toàn quốc sẽ ngừng nhận điều dưỡng, kỹ thuật viên y học, dược sĩ, nữ hộ sinh, hộ lý… hệ trung cấp. ?Từ thời điểm kể trên... Read More

Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển mùa chán quá nóng lạnh thất thường mấy hum trước còn đang nóng mà hnay đã lạnh ơi là lạnh

??? Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển mùa chán quá, nóng lạnh thất thường, mấy hum trước còn đang nóng mà hnay đã lạnh ơi là lạnh. Bạn Su nhà mình thì cứ ho lên ho xuống, nhìn con ho mà sốt... Read More

Đối với lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu sau khi cái biết trực tiếp giác quan NHẬN BIẾT đối tượng thì NIỆM TƯ DUY Ý THỨC khởi lên ngay để hiểu biết đối tượng đó là cái gì tính chất ra sao Nên sự Nhận Biết đối tượng xẩy ra rất nhanh chóng và diệt đi ngay lướt qua

– Đối với lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu, sau khi cái biết trực tiếp giác quan NHẬN BIẾT đối tượng thì NIỆM – TƯ DUY – Ý THỨC khởi lên ngay để hiểu biết đối tượng đó... Read More