Tiếng vọng

Một tiếng vọng trong sương dày ẩn ức. Tiếng của lương tâm thi sĩ không bao giờ ngừng mở to đôi mắt thức. Một tiếng gọi bức bối, nhức lòng.   Tác giả, một nhà thơ từng trải giàu văn hóa vốn... Read More

Cái dây bai chỉ

Quanh cái phô này ai cũng nể bà Hoa chủ tiệm vàng Tín Nghĩa. Trước hết vì bà giầu, cái ấy đã rõ. nhưng chủ yếu bà là một phụ nữ có nhiều đức tính tốt, như ngay thẳng, thật thà, thái độ cử... Read More