Monthly Archives: January 2017

Chấn mạch

Vua Minh Công nhà Trần vốn là một người con rất có hiểu – khi Vua được biết Thái hậu cho Iập đàn tràng đốt vàng mã cầu cho khỏi bệnh, nhà vua không dám can ngăn nhưng tỏ ỷ không tán thành... Read More