Gia hạn gói sp Cuộc sống tươi đẹp tặng 50 giá trị sinh mạng giảm trừ trực tiếp 3 5 số tiền nộp hàng năm trong vòng 15 năm

Gia hạn gói sp Cuộc sống tươi đẹp tặng 50% giá trị sinh mạng + giảm trừ trực tiếp 3-5% số tiền nộp hàng năm trong vòng 15 năm. Bồi thường đến 325% quyền lợi 134 bệnh hiểm nghèo. Gói sp phù hợp với KH quan tâm đến chữa bệnh và y tế.Gia hạn gói sp Cuộc sống tươi đẹp tặng 50% giá trị sinh mạng + giảm trừ trực tiếp 3-5% số tiền nộp hàng năm trong vòng 15 năm. Bồi thường đến 325% quyền lợi 134 bệnh hiểm nghèo. Gói sp phù hợp với KH quan tâm đến chữa bệnh và y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *