Mười Điều Tâm Niệm 01 Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh

-Mười Điều Tâm Niệm-
01. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
02. Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
03. Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
04. Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
05. Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
06. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
07. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
08. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
09. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
– St
————-
Quý Phật tử nếu thích có thể hoan hỉ chia sẻ đến mọi người về bài viết này. ADiDaPhat
#PhatPhapUngDung #PhatPhap
Theo dõi kênh YTB: https://www.youtube.com/channel/UCQm7adcenEhdQQYukoY1A8Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *