Cho hỏi 62 ngàn tỷ trợ cấp cho dân mùa dịch thì đã có ai nhận được chưa vậy nhể

Cho hỏi 62 ngàn tỷ trợ cấp cho dân mùa dịch thì đã có ai nhận được chưa vậy nhể?
Vnam thiệt nhân văn hì ?Cho hỏi 62 ngàn tỷ trợ cấp cho dân mùa dịch thì đã có ai nhận được chưa vậy nhể?
Vnam thiệt nhân văn hì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *